Renditeenuse üldsätted ja tingimused 

Üldinfo

 1. Käesolevad üldsätted ja tingimused kehtivad Softrend Group OÜ ja kliendi (edaspidi üheskoos “lepingupooled”) vahelistes ärisuhetes.
 2. Lepingulise suhte objektiks on kontorimööbli (edaspidi “renditavad esemed”) tasu eest rendile andmine ja renditavate esemete kasutusse andmisega seotud teenuste osutamine.
 3. Käesolevad üldsätted ja tingimused kehtivad ainult juriidilistele isikutele. 

Lepingu kehtivusaeg ja tühistamine

 1. Lepingu kehtivusaeg on 24-60 kuud sõltuvalt Kliendi poolt valitud perioodi pikkusest.  Lepingu kehtivusaeg algab tarnekuule järgneva kalendrikuu esimesel kalendripäeval.
 2. Peale lepingu kehtivusaja lõppu on Kliendil valik: renditavad esemed jääkväärtusega välja osta või Softrend Group OÜ-le tagastada.
 3. Lepingut ei ole võimalik enne lepingu kehtivusaega lõpetada.
 4. Klient on lepingu lõppemisel kohustatud tagastama kõik renditavad esemed. See ei kehti nende renditavate esemete suhtes, mille Klient on jääkväärtusega Softrend Group OÜ-lt ära ostnud.

Rent, teenustasud ja maksetingimused

 1. Rendi hinnaks on Tellimuse kinnituses näidatud Toodete rendisumma, millele lisandub transpordi ja montaazi hindade kogusumma ja käibemaks.
 2. Rent lepingu esimese kuu eest ja toodete transport ja montaaz kuuluvad tasumisele pakkumise vastuvõtmisel. Makse tehakse pangaülekandega. Järgnevad maksed peavad laekuma Softrend Group OÜ poolt täpsustatud pangakontole hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast arve saamist.
 3. Softrend Group OÜ-l on makseviivituse korral õigus ilma piiranguteta nõuda kliendilt vastava viivituse eest kahjutasu (eeskätt viivist).

Tarne ja kokkupanek, demonteerimine ja äraviimine ja muud teenused

 1. Softrend Group OÜ toimetab renditavad esemed kokkulepitud kohta, kokkulepitud tarnepäeval ja teostab montaazi. Kui klient ei täida seda kohustust, siis on Softrend Group OÜ-l õigus ladustada renditavaid esemeid kliendi kulul ja esitada kliendile arve ebaõnnestunud kohaletoimetamise või kokkupaneku kuludega.
 2. Klient peab kasutama renditavaid esemeid kokkulepitud asukohas. 

Renditavate esemete defektid

 1. Renditav ese antakse kliendile üle uuena või uuega võrdväärselt heas seisukorras.
 2. Klient peab teatama Softrend Group OÜ-d defektidest kirjalikult kohe, kui need avastab.
 3. Defekti esinemisel kõrvaldab Softrend Group OÜ defekti mõistliku aja jooksul renditavat eset remontides või tarnib uue eseme. See ei mõjuta kliendi õigust hinna alandamisele.
 4. Defektiks ei loeta kasutamisest tekkinud kulumisi. 

Vastutus

 1. Kõigi kliendipoolsete käesolevast lepingulisest suhtest tulenevate kahjutasu maksmise või kulude katmise nõuete suhtes kehtib 12 kuu pikkune aegumispiirang alates nõudeõiguse tekkimise hetkest.
 2. Softrend Group OÜ ei vastuta mistahes kulude või kahju eest, mis on tekkinud Kliendile või kolmandale isikule seoses Softrend Group OÜ poolt renditava eseme temale üleandmisega viivitamisega.
 3. Kui Klientei tasu lepingus nimetatud tasu Softrend Group OÜ-le hiljemalt lepingus sätestatud tähtpäevaks, kohustub Klient maksma Softrend Group OÜ-le viivist 0,05 % tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest.
 4. Mistahes Lepingus nimetatud leppetrahvi nõue tuleb esitada hiljemalt 4 (nelja) kuu jooksul
  arvates ajast, mil isik sai konkreetsest rikkumisest teada. 

Kliendi vastutus

 1. Klient vastutab kogu renditavale esemele osaks saanud kahju (kaasa arvatud selle kaotuse, kadumise ja hävitamise) eest.
 2. Klient ei vastuta renditava eseme lepinguga ettenähtud eesmärgil kasutamise põhjustatud normaalse kulumise eest.
 3. Kliendil ei ole õigust renditavat eset ise teistele rentida. 

Lõpsätted

 1. Softrend Group OÜ-l on õigus muuta või kohandada käesolevaid üldsätteid ja tingimusi lepingu kehtivusaja jooksul, nii et vastavad muudatused hakkavad kehtima tulevikus. Softrend Group OÜ saadab enne nende kavandatavat jõustumisaega muudetud üldsätted ja tingimused kirjalikult kliendile. Softrend Group OÜ annab samas ka kliendile mõistliku, vähemalt nelja nädala pikkuse ajavahemiku, mille jooksul peab klient teenuste kasutamise jätkamiseks muudetud kasutustingimustega nõustuma või mittenõustuma. Kui Softrend Group OÜ ei saa kirjaliku teavituse kätte saamisest algava eelnevalt täpsustatud pikkusega ajavahemiku jooksul kliendilt kinnitust muudatustega nõustumise või mittenõustumise kohta, siis peetakse seda muudetud tingimustega nõustumiseks.
 2. Kõik käesoleva lepingu muudatused ja kõrvallepingud tuleb koostada kirjalikult. See kehtib ka kirjalikult vormistamise nõude tühistamise suhtes.
 3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, siis lahendatakse vaidlused kohalduvate Eesti Vabariigi õigusaktide alusel Harju Maakohtus. 

Edukad firmad mõistavad kontori disaini olulisust

Mitmed juhtivad firmad on võtnud suuna pakkuda oma töötajatele mitmekesist töökeskkonda, kus neil on hea olla. Meil on rõõm olla nende koostööpartner.